EXPERTIZA

Departamentele noastre oferă servicii atât pe partea de consultanță, cât și pe partea de litigii, echipa noastră acumulând experiență în varii arii ale dreptului.

Excelăm în

Business & Corporate

Oferim servicii pentru dezvoltarea mediului de afaceri constând în:

● consiliere în înființarea unei întreprinderi în vederea alegerii celei mai potrivite forme legale pentru tipul de business în care dorește să activeze clientul, precum și parcurgerea etapelor necesare pentru înmatriculara întreprinderii;

● operațiuni curente reprezentând modificări ale actelor constitutive, a structurii acționariatului, schimbarea administratorilor, schimbarea denumirii, schimbarea sediului, deschiderea de filiale și sucursale, reducere sau majorare capital social;

● acordare de consultanță și asistență pe parcursul desfășurării activității întreprinderilor precum: redactare și negociere contracte comerciale particularizate domeniului business în care activează clientul, oferirea de opinii juridice referitoare la legislația aplicabilă și conformarea la normele legale atunci când este cazul, întocmirea de termeni și condiții pentru clienții care își desfășoară activitatea și în online, evaluarea riscurilor privind răspunderea contractuală și asistență în vederea soluționării situațiilor ivite în executarea contractelor comerciale;

● operațiuni ce țin de fuziune, transformare și radiere întreprinderi.

Start-up și Investiții

Oferim servicii pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor de tip start-up constând în:

● acordarea de consultanță juridică privind alegerea celei mai potrivite forme legale pentru propunerea de start-up a clientului și acordarea asistenței pe parcursul procedurii de înființare;

● acordarea de consultanță pentru atragerea de fonduri în funcție de specificul business-ului clientului, cu întocmirea și depunerea dosarului pentru accesarea fondurilor;

● operațiuni curente pentru dezvoltarea start-up-ului, constând în consultanță și instruire organe de conducere / angajați / membri.

Organizații Non Guvernamentale

Oferim servicii ce țin de sectorul ONG constând în:

● acordarea de consultanță și asistență în vederea înființării asociațiilor non-guvernamentale (ONG), precum și ulterior, în cadrul operațiunilor de modificare acte constitutive;

● asistență și reprezentare în cadrul Adunărilor Generale ale membrilor asociați și redactarea hotărârilor ordinare și extraordinare conform celor dispuse în cadrul Adunărilor;

● acordarea de consultanță și instruire organe de conducere / angajați / membri în vederea desfășurării activității în conformitate cu legislația în vigoare.

Dreptul muncii

Oferim asistență specifică departamentelor de resurse umane constând în:

● redactare acte interne specifice raporturilor de muncă (contract individual de muncă, fișa postului, regulament intern și contract colectiv de muncă), precum și politici interne particularizate specificului activității clientului;

● acordarea de consultanță privind conformarea cu legislația muncii;

● managementul raporturilor cu salariații, asistența și reprezentarea în conflictele de muncă și negocierile cu aceștia.

Litigii

Oferim servicii pentru soluționarea conflictelor ivite, constând în:

● evaluarea riscului în etapa anterioară litigiului și stabilirea strategiei în funcție de obiectivele agreate;

● negocierea soluționării pe cale amiabilă, unde este posibilă;

● inițierea demersurilor pentru soluționarea de către instanța de judecată competentă a litigiului, incluzând redactarea acțiunilor și întocmirea probatoriului;

● în situațiile în care demersurile au fost pornite de partea adversă, formularea apărărilor și a eventualelor excepții care să ducă la respingerea acțiunii;

● asigurarea prezenței la termenele de judecată și reprezentarea în fața instanței sau a organelor competente;

● declararea căilor de atac permise de lege;

● obținerea hotărârilor definitive pronunțate în urma soluționării litigiilor;

● demararea executării silite pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești.

Practicăm și

Proprietatea Intelectuală, GDPR, Protecția Consumatorului, Insolvență, Imobiliare, Dreptul Mediului, Drepturile omului.